SHCM: NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN THEO THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT

Tháng Chín 13, 2018 11:46 chiều

I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

1. Để hỗ trợ HS học tập

2. Cung cấp thông tin phản hồi cho HS (cho cả GV)

3. Không nhằm xếp loại học lực

4. Không nhằm mục đích đưa ra KQ GD cuối cùng

5. Tập trung vào cái chưa hoàn thiện để tìm cách hỗ trợ HS học

6. Công cụ ĐG không áp dụng chuẩn đồng loạt với mọi HS

7. GV ĐG và HS ĐG

* TT 22, thể hiện tính nhân văn (động viên, kk); tính tích cực (Biết cái đã đạt, cái chưa đạt, cách khắc phục điều chỉnh học); đổi mới pp dạy học.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN (ĐGTX)

1. Là một bộ phận của kế hoạch DH, KH bài học

2. Tập trung phản hồi làm rõ thông tin về học tập, rèn luyện của HS

3. Nuôi dưỡng hứng thú, động cơ học tập

4. Gia tăng sự hiểu biết về các mục tiêu và các tiêu chí ĐG

5. Giúp HS biết làm thế nào để cải thiện thành tích học tập, rèn luyện theo mục tiêu

6. Hỗ trợ phát triển NL tự ĐG của HS

7. Ghi nhận đầy đủ những cố gắng của người học

8. Giúp giải thích kết quả ĐGĐK và hỗ trợ GV biết được mức độ đạt được về (học tập, rèn luyện) của HS

III. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG ĐGTX

1. Xác định nội dung để chọn PP và KT ĐGTX

2. Giảm tối đa đe dọa, trừng phạt, tăng tối đa khuyến khích , động viên, khen thưởng

3. Phản hồi kịp thời cho HS về:

– Những điều em đạt được theo mục tiêu/tiêu chí

– Em cần làm gì để đạt những mục tiêu/tiêu chí chưa đạt

– Em đã có những tiến bộ hoặc cố gắng nào