Y tế học đường

Kế hoạch tháng 11

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG TH SỐ 1 BA ĐỒN               …

Kế hoạch tháng 10

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG TH SỐ 1 BA ĐỒN                 …

Kế hoạch tháng 9

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG TH SỐ 1 BA ĐỒN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:     /BC-KHYT                                      Ba Đồn, ngày …