Thông báo nhà trường

Báo cáo tháng 10

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM HỌC 2018  – 2019 (Nộp Phòng GD& ĐT (Tổ tiểu học) vào ngày 22 tháng 10) Số lượng và công tác phổ cập GDTH: Tổng số học sinh: 715 em/21…